Board Advisory Committee (BAC)

​​Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa
Board Chairman

Year Joined: 1998

Nicholas King
Deputy Board Chairman

Year Joined: 2005

Roy David Kurian
Member of BAC

Year Joined: 2008